Skip to main content
pin pin
Κάνε εγγραφή & ανακάλυψε μοναδικά προνόμια και προσφορές
ΕΓΓΡΑΦΗ
Ή συνδέσου & συνέχισε να απολαμβάνεις τα προνόμια του Γαλαξία
ΣΥΝΔΕΣΗ

Σύνδεσε την BONUS κάρτα σου

Αριθμός κάρτας*
Αριθμός κάρτας*
ΣYNEXEIA

Έκδοση νέας ηλεκτρονικής κάρτας

Έκδοση νέας ηλεκτρονικής κάρτας

ΣYNEXEIA ΣYNEXEIA

ΓΕΝΙΚOI ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.», εφεξής Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας, δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο 5ae.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, τα καταστήματα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες, τις προσφορές, τους διαγωνισμούς κλπ.
Η χρήση του 5ae.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφωθεί με αυτούς. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα 5ae.gr συνεπάγεται αυτομάτως πως αποδέχεστε και τους παρόντες όρους, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του 5ae.gr που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν, παρ’ όλα αυτά, ανήλικοι με δική τους πρωτοβουλία επισκεφθούν ή προβούν σε χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες, τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας ουδεμία ευθύνη έχουν, αφού σε τέτοιες περιπτώσεις προϋποτίθεται η ύπαρξη γονικής συναίνεσης.
Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας κατέχουν την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβούν στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του 5ae.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση. Είναι όμως υποχρεωμένη να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποίηση των παρόντων όρων.
Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του 5ae.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους. Ωστόσο, σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
Στην περίπτωση κατά την οποία ακυρωθούν κάποιοι από τους παρόντες όρους δεν επέρχεται ακυρότητα των υπολοίπων ειδικότερων Όρων. Η μη ενάσκηση από τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται στη παραίτηση τους από τα δικαιώματα αυτά. Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας αποποιούνται των ευθυνών της για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Το 5ae.gr χρησιμοποιείται χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.
Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του 5ae.gr να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, εγκυρότητα και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του 5ae.gr για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.
Η ευθύνη  των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητάς της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορεί να προβάλλονται ή να διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί από τους παραγωγούς και αναφέρουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Το 5ae.gr παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών, απλώς και μόνο από την προβολή τους μέσω του 5ae.gr, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων. Το Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο χρήστης / επισκέπτης του 5ae.gr υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης / επισκέπτης του 5ae.gr υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία 5ae.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας.

Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα 5ae.gr προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
• η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
• η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
• η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την, άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού, καθώς και την βλάβη των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
• η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας
• η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.
Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε ένομου δικαιώματός του για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων του και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της αλυσίδας.

Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας  είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας  καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της. Παρ’ όλα αυτά  τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα. Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του 5ae.gr από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβαση με δικά του μέσα (π.χ. χρήση αντιικών κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του 5ae.gr .

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας  δύναται να διατηρούν σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του 5ae.gr , που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη τους . Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό των  Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας .Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του 5ae.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του 5ae.gr σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του 5ae.gr .
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο 5ae.gr καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας κατά τη διακριτική  ευχέρεια των ιδιοκτητών. Οι χρήστες / επισκέπτες του www.5ae.gr απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στο 5ae.gr . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η "5ΑΕ" διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας προβαίνουν στη διενέργεια προωθητικών ενεργειών είτε η ίδια είτε σε συνεργασία με τρίτους. Οι προωθητικές αυτές ενέργειες διέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους που αναρτώνται στην παρούσα σελίδα και είναι δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες και των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας .Σε καμία περίπτωση τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας δεν φέρουν οποιουδήποτε είδους ευθύνη για διαγωνισμούς τρίτων στους οποίους ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης με τη σελίδα των τρίτων (Hyper Link) ή με χρήση εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή tablets (mobile application) και στους οποίους παρέχονται ως έπαθλα δωροεπιταγές, προϊόντα ή/και υπηρεσίες της αλυσίδας. Πρέπει να τονιστεί ότι τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για διαγωνισμούς / προωθητικές ενέργειες τρίτων, που διοργανώνονται με χρήση οποιουδήποτε μέσου και στους οποίους παρέχονται ως δώρα προϊόντα/ υπηρεσίες/ δωροεπιταγές κλπ  των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας, και τους οποίους διαγωνισμούς, βάσει των όρων που τους διέπουν, δεν τους έχουν προκηρύξει τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας  ή δε συμμετέχει σε αυτούς.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και την ιστοσελίδα 5ae.gr μπορείτε να απευθύνεστε:

1)στο τηλέφωνο 212-222-5400,

2)στη διεύθυνση της εταιρείας Λένορμαν 129, Κολωνός, Αθήνα, 10442

3)συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας (www.5ae.gr)

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ BONUS ΚΑΡΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Με το παρόν σας γνωστοποιούνται οι ειδικοί όροι χρήσης της προνομιακής κάρτας που παρέχει η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» για όσους από τους πελάτες της επιθυμούν να λαμβάνουν εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και προσφορές.

Για τη χρήση των προνομίων και των δώρων που σας προσφέρει η Γαλαξίας  Bonus κάρτας πρέπει να πραγματοποιήσετε  ηλεκτρονική σύνδεση στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΠΕΝΤΕ ΑΕ.» ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

• Μέσω της ιστοσελίδας www.5ae.gr οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό με την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν προσωποποιημένες πληροφορίες και ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και τις  προσφορές. Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις επικοινωνίας στα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό, στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπου www.5ae.gr. Οι χρήστες μπορούν αντίστοιχα να ενημερώσουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό στην αντίστοιχη ενότητα του λογαριασμού.

• Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.5ae.gr είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

• Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε. σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.

• Τα στοιχεία που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ο χρήστης μπορεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή του και για την τυχόν χρήση άλλων υπηρεσιών του www.5ae.gr να συμπληρώσει το προφίλ του με επιπρόσθετα στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, σταθερό τηλέφωνο και ημερομηνία γέννησης. Ενδέχεται να υπάρξει επεξεργασία της διεύθυνσής σας στη βάση μας για την ορθή αποτύπωσή της. Για το λόγο αυτό ζητούμε κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού να εισάγετε την οδό σας με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και χωρίς συντμήσεις.

• Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

• Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού.

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την εταιρεία « ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη   δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία αυτού από τη χρήση της Γαλαξίας BONUS Κάρτας.

• Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε. δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων, της Πολιτικής απορρήτου, των όρων που διέπουν το ηλεκτρονικό κατάστημα και την BONUS ΚΑΡΤΑ Γαλαξίας, καθώς και της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής  νομοθεσίας.

• Αναλυτικά για τους όρους χρήσης της προνομιακής κάρτας, της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να ενημερωθείτε από τους όρους για την ηλεκτρονική σύνδεση και την BONUS ΚΑΡΤΑ Γαλαξίας.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ BONUS ΚΑΡΤΑΣ Γαλαξίας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ BONUS ΚΑΡΤΑΣ Γαλαξίας.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία της BONUS ΚΑΡΤΑΣ Γαλαξίας (εφεξής «Κάρτα») της εταιρείας «Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων, Ειδών Οικιακής Χρήσης και Γενικά Καταναλωτικών Αγαθών ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» (εφεξής «Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας» ή «ΠΕΝΤΕ ΑΕ»), που εδρεύει στον Κολωνό, Λένορμαν 129, Τ.Κ. 10442, Αθήνα. Η εταιρεία « ΠΕΝΤΕ ΑΕ» μέσω της Κάρτας αποσκοπεί στο να προσφέρει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω.

1.2. Με την αίτηση εγγραφής, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι») συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά τους Όρους, καθώς αυτοί μπορεί ν’ αλλάζουν για την Κάρτα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με μόνη υποχρέωση από τη μεριά της ΠΕΝΤΕ ΑΕ να κοινοποιεί τις αλλαγές στην ιστοσελίδα www.5ae.gr. Παράλληλα με τους παρόντες όρους ισχύουν και αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας www.5ae.gr.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ

2.1. Δικαίωμα απόκτησης της BONUS ΚΑΡΤΑΣ Γαλαξίας έχουν όλοι οι ενεργοί και οι εν δυνάμει πελάτες του Σούπερ Μάρκετ «Γαλαξίας».

2.2. Για να αιτηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο την έκδοση της Κάρτας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να απευθυνθεί σε κάποιο από τα καταστήματα των Σούπερ Μάρκετ «Γαλαξίας» ή και ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής φόρμας στο www.5ae.gr.

2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της Κάρτας ηλεκτρονικά είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση ως υποχρεωτικά πεδία: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως ,κινητό τηλέφωνο ή/και e-mail, καθώς και να αποδεχτεί του παρόντες όρους και να συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο ή e-mail, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει την Κάρτα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί είναι ελλιπή, αλλά υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, το Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας δύναται να απευθυνθεί στον αιτούντα και να ζητήσει την συμπλήρωση των στοιχείων. Σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης από πλευράς του αιτούντα για συμπλήρωση των στοιχείων του, η  ΠΕΝΤΕ ΑΕ δύναται να ακυρώσει την Κάρτα.

2.4. Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ κατά την υποβολή της αίτησης δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση στοιχείων, όπως κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail, που δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων ο αιτών είναι υπεύθυνος έναντι της Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία της.

2.5. Μόνο μία Κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η εταιρεία  «ΠΕΝΤΕ ΑΕ»  λάβει γνώση ότι οι χρήστες, έχουν στην κατοχή τους κατά παράβαση των παρόντων όρων παραπάνω από μία (1) Κάρτα δύναται να ακυρώσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις κάρτες.

2.6. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την εταιρεία για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.5ae.gr. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.

 

3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3.1. Ο κάτοχος της Κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας σαν ανταμοιβή για την προτίμηση του δικτύου των καταστημάτων της και  την τακτική χρήση της Κάρτας.

3.2. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της Κάρτας και σε καμιά περίπτωση τα Σούπερ Μάρκετ «Γαλαξίας» δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, κακής χρήσης ή παράνομης χρήσης αυτής.

3.3. Οι κάτοχοι της Κάρτας μπορούν να αποκτούν και άλλα προνόμια με βάση την εμπορική πολιτική της εταιρείας «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.», όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντους με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων κλπ. Οι κάτοχοι της Κάρτας ενημερώνονται για προνόμια και τη διάρκεια ισχύος αυτών μέσω του www.5ae.gr και άλλων πρόσφορων μέσων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφημιστικών φυλλαδίων, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής, ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ.

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1. Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε ηλεκτρονικό αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συγκαταλέγονται σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»). Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι  τρίτη συνεργαζόμενη εταιρεία, η οποία ενεργεί στο παρόν ως εκτελούσα την επεξεργασία.

4.2. Κατά την καταχώριση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα Σούπερ Μάρκετ «Γαλαξίας», οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί της, οι εκτελούντες την επεξεργασία και οι εκτελούντες την επεξεργασία αυτών συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.

4.3. Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία αυτής εφαρμόζουν  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

4.4. Τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται.

4.5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.

4.6. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι ενεργή και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης σας τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αυτόματα εκτός αν απαιτείται η περαιτέρω διατήρηση τους για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας  ή την  επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από την μη νόμιμη χρήση της κάρτας. Μετά την επίλυση οποιουδήποτε θέματος που αφορά τα παραπάνω τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται χωρίς καμία καθυστέρηση.

4.7. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει ηλεκτρονικά πρόσβαση για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το αίτημα υποβάλλεται μέσα από τις ρυθμίσεις των προσωπικών τους προφίλ που διατηρούν οι χρήστες στο www.5ae.gr 

4.8. Σκοποί Επεξεργασίας: Προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων που μπορεί να συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα πιστότητας όπως το συγκεκριμένο, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ)]. Πιο συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται ο πελάτης να λάβει ως  μέλος του προγράμματος πιστότητας:

Ενημερωτική επικοινωνία: Γενικές ενημερώσεις για την εταιρία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις (άνοιγμα καταστημάτων, ενέργειες εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα κλπ) και γενικό περιεχόμενο (συνταγές, άρθρα, συμβουλές κλπ)

Επικοινωνία για μαζικές προσφορές: Προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες (προσφορές για προϊόντα, διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ) και επικοινωνία στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών σε νικητές.

Στοχευμένη και προσωπική επικοινωνία: Επιπλέον ειδικές προσφορές και περιεχόμενο. Για την συγκεκριμένη επεξεργασία η ΠΕΝΤΕ ΑΕ προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ του υποκειμένου με βάση τις αγοραστικές του συνήθειες, τη συχνότητα επίσκεψης σε καταστήματα υπό τα σήματα των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας, τη χρήση προσφορών που έχουν επικοινωνηθεί, την τοποθεσία διαμονής του, το σύνολο του κόστους των αγορών του, προκειμένου μέσω ειδικών ενεργειών να μπορεί να προσφέρει στον πελάτη ανταγωνιστικές προσφορές, κουπόνια και περιεχόμενο (συνταγές, συμβουλές, άρθρα κλπ).

Διενέργεια ερευνών: Επικοινωνία για την διαπίστωση της ικανοποίησης των πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας, ενέργειες και προσφορές κλπ.

4.9. Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα επικοινωνίας  μέσω του προσωπικού του προφίλ στο www.5ae.gr  

4.10. Αποδέκτες των δεδομένων επίσης μπορούν να είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες η ΠΕΝΤΕ ΑΕ έχει υπογράψει συμβάσεις είτε για τη δημιουργία περιεχομένου και αποστολή επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, είτε για την δημιουργία προσφορών, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικό έργο για τη διαχείριση αιτημάτων. Κάθε εταιρεία έχει δεσμευτεί για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου της ΠΕΝΤΕ ΑΕ και υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων του του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός») καθώς και κάθε άλλου Κανονισμού, Οδηγίας, Νόμου, κατευθυντήριων γραμμών αρμοδίων διοικητικών αρχών που αναφέρονται στη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1. Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ δύναται να προβεί σε κατάργηση και ακύρωση των Καρτών με προηγούμενη ενημέρωση των πελατών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς αποτελεί μια οικειοθελή παροχή των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας.

5.2. Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ δύναται να προβαίνει σε ακύρωση συγκεκριμένης Κάρτας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ή έχει προβεί στην έκδοση πολλαπλών καρτών χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο ή e-mail). Στην περίπτωση έκδοσης πολλαπλών καρτών με κοινά στοιχεία η ΠΕΝΤΕ ΑΕ δύναται να διατηρήσει μία Κάρτα μόνο ενεργή στην οποία και δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να πιστώνει του πόντους των υπολοίπων καρτών.

5.3. Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ δύναται να ακυρώσει Κάρτες πελατών στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται κακή χρήση αυτών προκειμένου ο κάτοχος αυτών να καταστρατηγήσει τους Όρους προσκομίζοντας για τον εαυτό του μεγαλύτερο κέρδος έναντι των υπολοίπων πελατών.

5.4. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στα άρθρα 5.2 και 5.3 των όρων, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών σε περίπτωση ακύρωσης Κάρτας για καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης, άμεσης ή έμμεσης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής.

5.5. Ο πελάτης δύναται να αιτηθεί ακύρωση της κάρτας ή/και έκδοση νέας κάρτας  απευθυνόμενος σε καταστήματα υπό τα σήματα των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης σας τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αυτόματα εκτός αν απαιτείται η περαιτέρω διατήρηση τους για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας  ή την  επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από την μη νόμιμη χρήση της κάρτας. Μετά την επίλυση οποιουδήποτε θέματος που αφορά τα παραπάνω τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται χωρίς καμία καθυστέρηση.

5.6. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική  νομοθεσία. Η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της  σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

5.7. Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.5ae.gr, της ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.

5.8 Κάθε κάτοχος Κάρτας οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΠΕΝΤΕ ΑΕ www.5ae.gr για τους ισχύοντες όρους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  5AE.GR

Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί από το υποκείμενο των δεδομένων και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»).

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας, οι υπάλληλοί της και οι εκτελούντες την επεξεργασία αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.

Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ εφαρμόζει  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή είναι απαραίτητο στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής υποχρέωσης. Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από την υποχρέωση  εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται.

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» έχει υπογράψει σύμβαση προστασίας προσωπικών δεδομένων με όλους τους εκτελούντες την επεξεργασία που συνεργάζονται μαζί της.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την ΠΕΝΤΕ ΑΕ για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Η εταιρεία “ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  σας ενημερώνει ότι θα ικανοποιήσει το αίτημα σας εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αν το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αιτημάτων είναι μεγάλος, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο μήνες. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους καθυστέρησης μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

 

Στην περίπτωση που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε την καταβολή εύλογου τέλους για τα διοικητικά έξοδα της παροχής της ενημέρωσης σας ή της ανακοίνωσης ή της εκτέλεσης της ζητούμενης ενέργειας, όπως ακόμα και να αρνηθούμε να απαντήσουμε στα αιτήματα σας. Η εταιρεία “ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση για τη μη ικανοποίηση του δικαιώματός σας.

 

Σκοποί Επεξεργασίας: Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα που μας γνωστοποιούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης αλλά για να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ)].

Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα επικοινωνίας  μέσω της ιστοσελίδας της Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας www.5ae.gr.

Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ έχει προβεί στον ορισμό Data Protection Officer και σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση dpo@galaxias.com.gr

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

• Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο www.5ae.gr  καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την ΠΕΝΤΕ ΑΕ κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες του www. 5ae.gr απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στο www. 5ae.gr. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η ΠΕΝΤΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

• Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

• Η ΠΕΝΤΕ ΑΕ προβαίνει στη διενέργεια προωθητικών ενεργειών είτε η ίδια είτε σε συνεργασία με τρίτους. Οι προωθητικές αυτές ενέργειες διέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους που αναρτώνται στην παρούσα σελίδα και είναι δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες και την ΠΕΝΤΕ ΑΕ. Σε καμία περίπτωση η «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη για διαγωνισμούς τρίτων στους οποίους ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης με τη σελίδα των τρίτων (Hyper Link) ή με χρήση εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή tablets (mobile application)  και στους οποίους παρέχονται ως έπαθλα δωροεπιταγές, προϊόντα ή/και υπηρεσίες της «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» . Γενικά η ΠΕΝΤΕ ΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για διαγωνισμούς / προωθητικές ενέργειες τρίτων, που διοργανώνονται με χρήση οποιουδήποτε μέσου και στους οποίους παρέχονται ως δώρα προϊόντα/ υπηρεσίες/ δωροεπιταγές κλπ των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας και τους οποίους διαγωνισμούς, βάσει των όρων που τους διέπουν, δεν τους έχει προκηρύξει η «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» ή δε συμμετέχει σε αυτούς.

 

COOKIES – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο ιστότοπος 5ae.gr, όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα cookies ορίζεται η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ ΑΕ- Ανώνυμη εμπορική εταιρεία τροφίμων, ειδών οικιακής χρήσης και γενικά καταναλωτικών αγαθών». Ως εκτελών την επεξεργασία ορίζεται η εταιρεία «DEVA GROUP ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε», με παραλήπτες της επεξεργασίας, τις δύο προαναφερθείσες εταιρείες και τους εκάστοτε πιθανούς στρατηγικούς συνεργάτες αυτών.

Στην παρούσα πολιτική αναφέρονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση των cookies όπως:

• Τι είναι τα cookies και για ποιο λόγο υπάρχουν

• Ποια είδη cookies και πως χρησιμοποιούνται στο 5ae.gr

• Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

• Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies

• Αναθεώρηση δήλωσης

Στην περίπτωση που δεν βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε για τη χρήση των cookies, μπορείτε να μας στείλετε email μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Η περιήγηση σας στο 5ae.gr συνεπάγεται την χρήση των λειτουργικών cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Xρήσης Cookies. Τα ίδια cookies χρησιμοποιούνται στο application των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας Galaxias app, τόσο στην έκδοση των android όσο και των IOS. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να διακόψετε τη χρήση του 5ae.gr. Η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις στο σύνολο της παρούσας πολιτικής, οι οποίες θα τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση τους στον παρόντα ιστότοπο. Ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας www.5ae.gr θεωρείται ότι συναινεί με τις τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής στην περίπτωση που συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

1. Τι είναι τα cookies και για ποιο λόγο υπάρχουν

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στο 5ae.gr. Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του Ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια

ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στις ιστοσελίδες του 5ae.gr, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο, για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα με ανοικτά σχόλια, ένα cookie βοηθά στη σύνδεσή του με τη φόρμα υποβολής σχολίων.

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας αλλά και να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις ιστοσελίδες μας. Αυτές οι στατιστικές μας βοηθούν να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, ώστε να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και το 5ae.gr δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας.

2. Πως χρησιμοποιούνται τα cookies στο 5ae.gr

Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα του 5ae.gr μπορεί να δημιουργηθούν τα παρακάτω είδη cookies.

Α. Cookies λειτουργικότητας ιστότοπου

Β. Cookies για βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου

Γ. Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας

Δ. Cookies για λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics

Ε. Άλλα cookies από τρίτους

Στη συνέχεια, παραθέτουμε αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε ένα από αυτά τα είδη cookies.

Α. Cookies λειτουργικότητας ιστότοπου

Κάθε φορά που ο χρήστης εισέρχεται στο www.5ae.gr και κάνει σύνδεση ή εγγραφή στο προσωπικό του προφίλ, ενεργοποιούνται τα συγκεκριμένα cookies, που αφορούν την βελτιωμένη λειτουργία ιστότοπου και την εξατομίκευσή του.

Αυτό το είδος Cookies χρησιμεύει για να θυμόμαστε το μέσο από όπου επισκεφθήκατε την σελίδα, και να μπορούμε να σας δρομολογήσουμε εκ νέου στην ίδια ενότητα.

Με την χρήση των συγκεκριμένων Cookies βελτιώνεται τόσο η ασφάλεια περιήγησης του ιστότοπου www.5ae.gr όσο και της διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων.

Β. Cookies για βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου

Αυτό το είδος cookies χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά τα εργαλεία που παρέχει ο ιστότοπος μας. Για παράδειγμα:

• Καταγραφή εάν έχετε ενεργή την λειτουργία της Javascript στον Περιηγητή σας

• Αυτόματη επανασύνδεση με τη φόρμα σχολίων, εάν είχατε συνδεθεί σε προηγούμενη επίσκεψή σας.

• Με ποια ταξινόμηση θέλετε να εμφανίζονται τα σχόλια.

• Ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή ήχου/βίντεο.

Γ. Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του 5ae.gr παράγονται ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. Τα cookies αυτά παράγονται από υπηρεσίες τρίτων όπως η Google Analytics και χρησιμοποιούνται ώστε να γνωρίζουμε:

• Aν έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπο μας στον παρελθόν

• Πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπτονται τον ιστότοπό μας.

• Τις προβολές κάθε μεμονωμένης ιστοσελίδας και των δημοσιευμένων άρθρων μας.

• Τις πηγές επισκεψιμότητας, δηλαδή αν οι χρήστες μας επισκέπτονται από παραπομπές σε άλλους ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα, διαφημιστικές καμπάνιες, μηχανές αναζήτησης (Google, Bing) ή έρχονται απευθείας στο 5ae.gr.

Δ. Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics

To 5ae.gr έχει ενεργοποιήσει στην υπηρεσία Google Analytics, η οποία μας παρέχει ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας, τις ακόλουθες λειτουργίες διαφήμισης:

• Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics

• Αναφορές προβολών στο Δίκτυο εμφάνισης Google

• Αναφορές για συγκεντρωτικά ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, όπως ηλικία και φύλο προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι επισκέπτες μας.

• Ενσωματωμένες υπηρεσίες που απαιτούν από το Google Analytics να συλλέγει δεδομένα μέσω cookie διαφήμισης και ανώνυμων αναγνωριστικών

Αυτές οι λειτουργίες, επιτρέπουν στο Google Analytics να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά σας μέσω των cookie διαφήμισης Google (https://www.google.com/policies/technologies/types/) και των ανώνυμων αναγνωριστικών (https://www.google.com/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier), επιπλέον των στοιχείων που συλλέγονται μέσω της βασικής εφαρμογής του Google Analytics.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε την προσωπική ταυτοποίηση σας.

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics. Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης από τις λειτουργίες διαφήμισης Google Analytics για τον περιηγητή σας εδώ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Ε. Cookies διαφημίσεων

Τα cookies αυτά επιτρέπουν να γνωρίζουμε (εμείς ή συνεργαζόμενες με εμάς διαφημιστικές εταιρείες) αν έχετε δει μια διαφήμιση ή ένα είδος διαφήμισης και πόσος χρόνος έχει παρέλθει από τότε. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε cookies από τρίτους για πιο ακριβή προσδιορισμό των διαφημίσεων που βλέπετε (διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος). Για παράδειγμα, αν επισκεφτείτε μια ιστοσελίδα μας για ταξίδια μπορεί να αξιοποιήσουμε αυτήν την πληροφορία για να προβάλουμε διαφημίσεις για διακοπές.

Ένα μεγάλο τμήμα των διαφημίσεων που προβάλλονται στο 5ae.gr παρέχονται από άλλες διαφημιστικές εταιρείες ή γενικότερα τρίτους οργανισμούς (third-party cookies). Κάποιες από αυτές τις εταιρείες παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να γνωρίζουν πόσοι χρήστες είδαν τη διαφήμισή τους και πόσες φορές. Η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» έχει το δικαίωμα και η ίδια να χρησιμοποιήσει τα αντίστοιχα cookies, με σκοπό την προβολή δικών της διαφημίσεων, σε άλλους ιστιότοπους και εφαρμογές.

Οι εταιρείες αυτές έχουν δικές του Πολιτικές για τα Cookies και την Ιδιωτικότητα και το 5ae.gr δεν έχει κανένα απολύτως έλεγχο στα cookies τους. Για παράδειγμα, για τις διαφημίσεις του Google και τον τρόπο χρήσης των cookies από την Google θα βρείτε την Πολιτική Χρήσης εδώ: https://www.google.com/intl/el/policies/technologies/ads και την Πολιτική Απορρήτου εδώ: https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/

Εξαίρεση από τις διαφημίσεις

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να διαχειριστείτε τις διαφημίσεις Google που βλέπετε στο 5ae.gr και σε άλλους ιστότοπους από τη σελίδα Ρυθμίσεις διαφημίσεων: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=el. Στην ίδια σελίδα μπορείτε αν το επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος.

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies πολλών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο στη σελίδα aboutads.info choices (http://www.aboutads.info/choices) που αφορά τις ΗΠΑ ή την ιστοσελίδα Your Online Choices

(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices) που αφορά την Ευρωπαϊκη Ενωση.

Ε. Cookies από τρίτους (third-party)

Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες μπορεί να παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογής τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς.

Για παράδειγμα, κατά την περιήγησή σας στο 5ae.gr όταν μοιράζεστε ένα άρθρο μας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουμε (π.χ. το Facebook ή το Twitter), τότε αυτές οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης παράγουν cookies για να θυμούνται τη σύνδεση σας με αυτές αλλά και να καταμετρήσουν την ενέργειά σας.

Λόγω της φύσης των cookies, το 5ae.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο ή πρόσβαση σε αυτά τα cookies από τρίτους, και κανείς άλλος οργανισμός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε αυτά. Αυτές οι τρίτες εταιρείες και οργανισμοί έχουν δικές τους Πολιτικές για τα Cookies και την Ιδιωτικότητα. Για παράδειγμα, για τα third party cookies του Facebook θα βρείτε την Πολιτική Χρήσης εδώ: http://www.facebook.com/help/cookies.

Επίσης, κατά την περιήγησή σας στο 5ae.gr ενδέχεται να δημιουργηθούν cookies από λογισμικό Flash. Αυτό το λογισμικό είναι συνήθως εγκαταστημένο στον Περιηγητή σας ως επέκταση και χρησιμοποιείται για την προβολή κινούμενων γραφικών ή βίντεο. Για παράδειγμα, το 5ae.gr χρησιμοποιεί τεχνολογίες Flash για την προβολή των βίντεο του, ενώ και κάποιες διαφημίσεις μπορεί να προβάλλουν περιεχόμενο σε Flash. Γι' αυτό το λόγο ενδέχεται να εγκατασταθούν cookies με τη χρήση της εφαρμογής Flash στον Περιηγητή σας. Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies της εταιρείας Adobe που κατασκευάζει το πρόγραμμα Flash στην ιστοσελίδα: http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html

3. Ανάλυση Cookies ίδιου σκοπού

Τα Cookies ίδιου σκοπού που χρησιμοποιούνται στη σελίδα και στην αντίστοιχη εφαρμογή Galaxias app είναι τα ακόλουθα:

• cookie-agreed-Cookie το οποίο αποθηκεύει την επιλογή αποδοχής η μη των cookies διαφημιστικού σκοπού ,με διάρκεια λειτουργίας ένα έτος.

• _ga google-Cookie το οποίο αναγνωρίζει την ταυτότητα του χρήστη για σκοπούς ανάλυσης και διαφήμισης ,με διάρκεια λειτουργίας δύο έτη.

• _gid google-Cookie το οποίο χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση της συμπεριφοράς του χρήστη για σκοπούς ανάλυσης και διαφήμισης, με διάρκεια λειτουργίας 24 ώρες μετά την τελευταία ενέργεια.

• _gat google-Cookie το οποίο έχει σκοπό την μείωση των κλήσεων στον server των στατιστικών και διατήρηση μόνο των απαραίτητων

με σκοπό να μην υπερφορτώνεται το δίκτυο, με διάρκεια λειτουργίας 10 λεπτά.

• _fbp facebook-Cookie το οποίο βοηθά στην παροχή σχετικών διαφημίσεων στο Facebook, με διάρκεια λειτουργίας ενός μήνα.

4. Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Συνήθως, οι Περιηγητές Ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας Περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για το 5ae.gr, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπο μας. Για παράδειγμα, η υπηρεσία σχολιασμού δεν θα μπορεί να γνωρίζει αν έχετε συνδεθεί και επομένως ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε σχόλια.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies στους διάφορους περιηγητές, μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι οι παρακάτω σύνδεσμοι. Εναλλακτικά κάντε κλικ στην επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή σας ή ανατρέξτε στις πληροφορίες του συγκεκριμένου προγράμματος.

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Firefox

Opera

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕΣΩ E-MAIL

     Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λένορμαν, αρ. 129, με Α.Φ.Μ. 094116278/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «εταιρεία»), σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Με την ιδιότητα που της προσδίδει ο υπ’ αριθμό (ΕΕ) 2016/679 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής ΓΚΠΔ) και συνακόλουθα ο Ν. 4624/2019, ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποσκοπεί με το παρόν έγγραφο να ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα τα οποία συναλλάσσονται με την εταιρεία στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Στην παρούσα ενημέρωση θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πηγή των πληροφοριών από την οποία έχουμε συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα, το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, το νόμιμο λόγο επεξεργασίας,  για τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, για το χρόνο διατήρησης, καθώς και για τα δικαιώματα που αναγνωρίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο στα φυσικά πρόσωπα και τον τρόπο άσκησης των παρακάτω αναφερόμενων δικαιωμάτων.

   Η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της συλλέγει και επεξεργάζεται τα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πάντοτε με γνώμονα:

 1. Της αρχής της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.
 2. Τα δεδομένα συλλέγονται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εκπλήρωση ρητώς προσδιορισμένων και νόμιμων έννομων συμφερόντων της εταιρείας και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς ασύμβατους με το καταστατικό της εταιρείας. Τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για την παρούσα πολιτική προστασίας  μέσω γραπτής δήλωσης-ενημέρωσης.
 3. Την αρχή της ελαχιστοποίησης καθώς τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 4. Τα προσωπικά δεδομένα επικαιροποιούνται, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για το λόγο αυτό η εταιρεία διατηρεί επικοινωνία με τα υποκείμενα των δεδομένων, ενώ τυχόν ανακριβή στοιχεία διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.
 5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό τη μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την  πραγμάτωση του σκοπού της επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μη περαιτέρω ταυτοποίηση είναι η διαγραφή και η ανωνυμοποίηση στο μέτρο που δεν αντιτίθενται με άλλο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
 6. Η εταιρεία κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων σέβεται την αρχή της διαφάνειας και ενημερώνει με σαφή και κατανοητή γλώσσα τα υποκείμενα των δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
 7. Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας, τυχαίας καταστροφής, φθοράς ή απώλειας προσωπικών δεδομένων

 

Α. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε και από που τα συλλέγουμε.

   Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα αναγκαία και τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την διεκπεραίωση διαδικασιών που απορρέουν από την σύναψη σύμβασης πώλησης των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε,  τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και κάθε άλλου συναφή και νόμιμου σκοπού.

Παρατίθενται τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρεία:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης φυσικού προσώπου: όνομα, επώνυμο, email, διεύθυνση για την αποστολή των προϊόντων, τηλέφωνο κινητό και οικείας, ΑΦΜ και φορολογική κατοικία σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου.
 • Οικονομικά στοιχεία: ποσά συναλλαγών ανά παραγγελία
 • Στοιχεία που μας κοινοποιείτε οι ίδιοι είτε με ηλεκτρονικό είτε με φυσικό τρόπο.

 

Β. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

  Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία περιορίζονται μόνο στο απολύτως αναγκαία μέτρο  καθώς και όσα είναι υποχρεωμένη να συλλέγει βάσει νομοθετικών διατάξεων.

Η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επαφίονται στη:

α) Στην ταυτοποίηση του προσώπου για την άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και στην επικοινωνία της εταιρείας με το φυσικό πρόσωπο.

β) Στην πρόληψη κάθε μορφής απάτης εναντίον της εταιρείας αλλά και των πελατών της.

Γ. Νόμιμος λόγος επεξεργασίας

    Η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη σύμβαση πώλησης προϊόντων που συνάπτετε με την εταιρεία καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας από την εκτέλεση της σύμβασης.  Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας ως αποδεικτικό υποβολής της παραγγελίας σας, για την ενημέρωση σας ως προς την εξέλιξη της παραγγελίας καθώς και για την μετέπειτα υποστήριξη σας για το χρόνο μετά την παράδοση της παραγγελίας.

Δ. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

    Η εταιρεία, όπως προαναφέρθηκε, συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα συναφή και αναγκαία προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν (σύμβαση πώλησης). Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων  η εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε τρίτους συνεργάτες – παρόχους (εκτελούντες την επεξεργασία) , όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εταιρείες μεταφορών, εταιρεία υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων για την προστασία των δεδομένων των πελατών κλπ. Οι συνεργάτες – πάροχοι της εταιρείας έχουν δεσμευθεί να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών κατόπιν των εντολών και των υποδείξεων της εταιρείας.

Ε. Χρόνος διατήρησης

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ανωτέρω φυσικών προσώπων για όλο το χρονικό διάστημα της συναλλακτικής σχέσης αλλά και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για την εκπλήρωση των έννομων και των συμβατικών της  υποχρεώσεων. Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της ενώπιον δικαστικών, διαιτητικών και διοικητικών αρχών.

ΣΤ . Δικαιώματα φυσικών προσώπων και τρόπος άσκησης τους

 Σύμφωνα με το άρθρο 13 επ. ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα σε σχέση με την τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την υπεύθυνη επεξεργασίας:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης και  πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων

  Με βάση το δικαίωμα αυτό η εταιρεία θα  παρέχει ενημέρωση για το κατά πόσον τα προσωπικά  δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία και για ποιο σκοπό. Εάν η εταιρεία προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων τότε έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 1. Δικαίωμα διόρθωσης

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων με τη κατάθεση συμπληρωματικής αίτησης και εμείς θα το πράξουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 1. Δικαίωμα διαγραφής

   Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων  και εμείς θα το πράξουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το ά.17 του ΓΚΠΔ. 

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 Σας δίνετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του α. 18 ΓΚΠΔ.

 1. Δικαίωμα εναντίωσης

  Σας δίνετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα υποβάλλει τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων, των ελευθεριών σας ή για την θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 1. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων.

  Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό τις προϋποθέσεις που τάσσονται στο α.20 ΓΚΠΔ.

 1. Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων.

 

  Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Το δικαίωμα αυτό τίθεται υπό τους περιορισμούς που θέτει το ά. 22 ΓΚΠΔ, ήτοι δεν εφαρμόζεται επί της αναγκαιότητας για τη σύναψη ή την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης ή επιτρέπεται από το δίκαιο της Ε.Ε ή βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση σας.

 1. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση σας στην περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίστηκε σε αυτήν την έννομη βάση. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας που διενεργήθηκαν μέχρι την στιγμή της ανάκλησης.

 1. Δικαίωμα καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα στην περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κατά παράβαση του νόμου ή  ότι τα δικαιώματα σας δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως  να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Κηφισίας 1 στην Αθήνα.

Ωστόσο τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα από τη νέα νομοθεσία και τελούν υπό περιορισμούς όπως αποτυπώνονται στο ΓΚΠΔ. Ειδικότερα η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας, εάν αυτό είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου ποσού, λαμβάνοντας υπόψη και τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης, την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Η εταιρεία δύναται να απαντήσει στο αίτημα σας εντός ενός μηνός από την παραλαβή του και εφόσον το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αιτημάτων σας είναι μεγάλος, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δυο μήνες.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να αποστείλει έγγραφο αίτημα στην εταιρεία είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@galaxias.com.gr είτε ταχυδρομικά στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Ειδικό έντυπο συμπλήρωσης για την άσκηση των παραπάνω αναφερόμενων δικαιωμάτων παρέχεται σε όλα τα υποκαταστήματα της εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση ανάλογα με τις αλλαγές που υφίσταται το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση οι προμηθευτές - συνεργάτες θα λαμβάνουν έγγραφη ενημέρωση για τις αλλαγές που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ « GALAXIAS APP»

     Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λένορμαν, αρ. 129, με Α.Φ.Μ. 094116278/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «εταιρεία»), δημιούργησε την ηλεκτρονική εφαρμογή Γαλαξίας Mobile App «Galaxias App» με σκοπό να προσφέρει στους χρήστες της καλύτερη εμπειρία στην αναζήτηση προσφορών, ενημερώσεων, διαγωνισμών και λοιπών υπηρεσιών. 

   Η χρήση της εφαρμογής διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.   

  Ο χρήστης που εισέρχεται στην εφαρμογή τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης που διέπουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.  

  Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συναινεί με τους παρόντες  όρους χρήσης καλείται να μην χρησιμοποιεί την εφαρμογή Γαλαξίας Mobile App «Galaxias App»και να απέχει από κάθε ενέργεια στο περιβάλλον της συγκεκριμένης εφαρμογής.  

     Η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να προβεί στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της εφαρμογής Γαλαξίας Mobile App «Galaxias App»χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα  προβαίνει άμεσα στην επικαιροποίηση της παρούσας ενημέρωσης. Εφόσον η χρήση κάποιας υπηρεσίας που παρέχεται μέσα από τη εφαρμογή υπόκειται σε ειδικότερους ή συμφωνίες υπερισχύουν οι ειδικότεροι αυτοί όροι. Εάν κάποιος όρος ακυρωθεί δεν επέρχεται ακυρότητα και των λοιπών όρων.  

  Η χρήση της εφαρμογής Γαλαξίας Mobile App «Galaxias App»απευθύνεται  αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες. Στην περίπτωση που  ανήλικοι με δική τους πρωτοβουλία επισκεφθούν ή προβούν σε χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες, η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» δεν  φέρει καμία ευθύνη, αφού εκλαμβάνεται ως δεδομένη η ύπαρξη γονικής συναίνεσης.

 

   Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της εταιρείας που προέρχονται από τους παρόντες  όρους δεν συνεπάγεται στη παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

 Πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη της εταιρείας

   Η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» προβάλλει μόνο έγκυρες, ακριβείς και σύννομες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τους διαγωνισμούς, συνεργασίες και λοιπές  υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της εφαρμογής Γαλαξίας Mobile App «Galaxias App»Οι πληροφορίες αυτές προβάλλονται σε συνάρτηση με την ενημέρωση που λαμβάνει η εταιρεία από τους προμηθευτές και συνεργάτες της. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών, η οποία οφείλεται στην μη επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών.

   Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται από το χρήστη «ως έχει» αποκλειόμενης της δυνατότητας τροποποίησης, προσθήκης ή διαγραφής οποιονδήποτέ στοιχείων.   

  Η εφαρμογή μπορεί να  παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και τη λειτουργία του διαδικτυακού τους τόπου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων παρόχων και να τους αποδέχονται πριν τη χρήση τους. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών, απλώς και μόνο από την προβολή τους μέσω της εφαρμογής, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές και πληροφορίες  τρίτων.  

    Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σχετικά με τους όρους και τους κανόνες διεξαγωγής, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τους παραπάνω υπερσυνδέσμους με οποιοδήποτε μέσο σύνδεσης στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών και διαγωνισμών τρίτων και προσφέρονται ως έπαθλα δωροεπιταγές ή προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες  της.   

   Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής, ποινικής, διοικητικής ή διαιτητικής   φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες της εφαρμογής ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση της εφαρμογής ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που παρέχονται από την εφαρμογή.     

Πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη των χρηστών

  Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί σύννομα την εφαρμογή και να μην προβαίνει σε καμία  αθέμιτη και αντίθετα στα συναλλακτικά ήθη συμπεριφορά και γενικά να απέχει από κάθε πράξη ανταγωνισμού που μπορεί να βλάψει έστω και δυνητικά τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας.  

    Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: • η πρόκληση, μέσω της χρήσης της εφαρμογής, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, • η επέμβαση επί της εφαρμογής με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της εταιρείας  ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη εφαρμογή,

 • η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την, άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού, καθώς και την βλάβη της εταιρείας των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, • η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση

περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας.

 • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη εφαρμογή ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.

 

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων  η εταιρεία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων για την προάσπιση και διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική  ζημία της εταιρείας.

Πνευματική ιδιοκτησία  

    Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και οποιοδήποτε άλλοτε γνώρισμα  στη εφαρμογή «ΓΑΛΑΞΙΑΣ Mobile

App» αποτελούν αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» και προστατεύονται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 

Προσωπικά δεδομένα

    Η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» ,με την ιδιότητα που της προσδίδει ο υπ’ αριθμό (ΕΕ) 2016/679 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής ΓΚΠΔ) και συνακόλουθα ο Ν. 4624/2019, ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της εφαρμογής και συνακόλουθα των χρηστών της Bonus Κάρτας Γαλαξίας.  

  Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς ασύμβατους με τους αρχικούς και χωρίς τη ρητή συναίνεση των χρηστών. Η επεξεργασία ωστόσο για στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη με βάση την κείμενη νομοθεσία.

  Η εταιρεία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» και συνακόλουθα οι εντεταλμένοι υπάλληλοι, οι εκτελούντες και οι προστηθέντες αυτών, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τους παρόχους άλλων διαδικτυακών τόπων που προβάλλονται στην εφαρμογή.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα για την όρους χρήσης της Bonus Κάρτα Γαλαξίας.

Λοιποί όροι  

Οι παρόντες όροι διέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Πρωτεύουσας.  

 

Βρείτε μας:
212 222 5400
Λένορμαν 129, Κολωνός, Αθήνα, 10442

copyright ΠΕΝΤΕ ΑΕ 2021

«ΠΕΝΤΕ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000362001000

Βρείτε μας:
Λένορμαν 129, Κολωνός, 10442

copyright ΠΕΝΤΕ ΑΕ 2021

«ΠΕΝΤΕ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000362001000