Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού NEOMAT

Η εταιρεία ΠΕΝΤΕ Α.Ε. , 7Indigo New Media και η Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής καλούμενες οι «Διοργανώτριες»), διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια.
1] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα, αφού ζητήσουν από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των δεδομένων τους, αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, οποιουδήποτε συμμετέχοντος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί νικητής, ο δε συμμετέχων θα ευθύνεται απέναντι στις Διοργανώτριες για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς δηλώσεις του.
2] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.
3] Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 23-11-2017 μέχρι 11-12-2017, στις 23:59.
4] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook στη σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν, τόσο των όρων εγγραφής του Facebook όσο και των όρων συμμετοχής της σελίδας “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ”).
Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει comment στο διαγωνιστικό post στη σελίδα του Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας www.facebook.com/galaxias.sm για να μπει στην κλήρωση για:
ένα (1) από τα τρία (3) πλυντήρια LG FH4U2TDH1N Πλυντήριο-Στεγνωτήριο και για ένα (1) από τα πέντε (5) συστήματα σιδερώματος Stirella . Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας (1) συμμετοχής ανα δημοσίευση του διαγωνισμού. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας 7indigo New Media επί της οδού Ιλισίων τηλ. 210 8013354 την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. με βάση τα ονόματα των συμμετεχόντων στο διαγωνιστικό post. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν οκτώ (8) νικητές εκ των οποίων: οι τρεις (3) πρώτοι που θα κληρωθούν θα κερδίσουν από ένα (1) πλυντήριο LG FH4U2TDH1N Πλυντήριο-Στεγνωτήριο και οι πέντε (5) επόμενοι που θα κληρωθούν θα κερδίσουν ένα (1) σύστημα σιδερώματος Stirella. Επίσης, σε κάθε νικητή αντιστοιχεί ένας (1) επιλαχών. Από τους επιλαχόντες οι τρεις (3) πρώτοι θα αντιστοιχούν στους τρεις (3) πρώτους κληρωτέους για τα πλυντήρια-στεγνωτήρια LG FH4U2TDH1N και οι πέντε (5) επόμενοι θα αντιστοιχούν στους πέντε (5) κληρωτέους νικητές για τα συστήματα σιδερώματος Stirella.
Τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των νικητών θα δημοσιευτούν την ημέρα της κλήρωσης με σχετικό post στη Facebook σελίδα του Γαλαξία www.facebook.com/galaxias.sm. Οι τυχεροί αφού αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με προσωπικό μήνυμα στη Facebook σελίδα του Γαλαξία θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την εταιρεία Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε, που εδρεύει επί της οδού Καραολή 101, στη Νέα Ιωνία, τηλ. 2102770013. Η εταιρεία Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε θα παραδώσει τα δώρα στους νικητές κατόπιν τηλεφωνικής της επικοινωνίας και μεταξύ τους συνεννόησης. Οι τυχεροί που δεν έχουν δηλώσει τηλέφωνο επικοινωνίας θα πρέπει οι ίδιοι να αναζητήσουν το δώρα του διαγωνισμού επικοινωνώντας στο παραπάνω τηλέφωνο. Οι νικητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούν γι’ αυτό. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το δώρο θα θεωρείται ως μη αποδεχθέν και θα αντικατασταθούν αυτόματα και με σειρά προτεραιότητας από τους αναπληρωματικούς νικητές , οι οποίοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την παραπάνω εταιρεία από την 16/01/2018 έως την 21/01/2018.
Στην περίπτωση που παρέλθουν 4 μήνες από την ημερομηνία ανάδειξης των αρχικών νικητών και των αναπληρωματικών νικητών (με καταληκτική ημερομηνία 18 Μαΐου 2018) και κάποιος έστω κι από τους αναπληρωματικούς νικητές δεν έχει παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο το έπαθλο, τότε αυτό απόλλυται και η Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρουν τόσο η διοργανώτρια εταιρεία Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε, Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε., όσο και οι εταιρίες 7Indigo New Media και Πέντε Α.Ε.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τόσο η διοργανώτρια εταιρεία Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε., Ι. ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε., όσο και οι εταιρείες 7Indigo New Media και Πέντε Α.Ε. απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα των δώρων του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά.

5] Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν, να μειώσουν ή να διακόψουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας και με προηγούμενη ειδοποίηση των συμμετεχόντων με κάθε πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της μέσο και ιδίως με σχετική ανακοίνωση στην στην σελίδα του Σούπερ Μάρκετ Γαλαξία στο Facebook https://www.facebook.com/galaxias.sm
Ομοίως αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή τους στην σελίδα του Σούπερ Μάρκετ Γαλαξία Facebook https://www.facebook.com/galaxias.sm
Μετά την εκπνοή του χρόνου διάρκειας του Διαγωνισμού δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές.
Οι κληρώσεις διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε ηλεκτρονική κλήρωση, για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα λαμβάνουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές.
6] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους
7] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
8] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών, του Ομίλου επιχειρήσεων του “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ ” καθώς και των χορηγών.
9] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” www.facebook.com/galaxias.sm με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών.
10] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, από τις Διοργανώτριες, για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τις Διοργανώτριες εταιρείες .
11] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.facebook.com/galaxias.sm. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους.
12] Η ευθύνη των Διοργανωτριών και των Χορηγών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προαναφερομένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη και οι Νικητές δε διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση. Οι διοργανώτριες εταιρείες και οι χορηγοί δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε
αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δε φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
13] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»
1. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
2. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά των «Διοργανωτριών», των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς τους αλλά και κατά των χορηγών αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.
3. Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με τη συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στις Διοργανώτριες για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET ώστε οι Διοργανώτριες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς.
4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τις Διοργανώτριες για τον σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τις Διοργανώτριες εταιρείες . Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@7indigo.com

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ