ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Bioten «Unbox Your Beauty»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Bioten «Unbox Your Beauty»

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λένορμαν 129, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «7Indigo New Media» η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, επί της Ιλισίων 25 όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Unbox Your Beauty» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»). Στον Διαγωνισμό συμμετέχει η «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26, με ΑΦΜ 094017922 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπουμένη, ως Δωροθέτιδα.

1. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κλήρωσης 10 νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει το προβλεπόμενο Δώρο, σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει.
3. Στο Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και της εταιρίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα από τις 29/11/2018 (ώρα έναρξης της λειτουργίας των καταστημάτων) έως τις 10/12/2018 (ώρα κλεισίματος καταστημάτων) (εφεξής η «Διάρκεια») σε όλα τα Καταστήματα. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά την προορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος που είναι εγγεγραμμένος χρήστης και διατηρεί λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Trust and Use» υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com (εφεξής η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα») μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό καταχωρώντας τα στοιχεία του προκειμένου να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, κάθε Συμμετέχων θα καλείται: (α) να δηλώσει ότι συμφωνεί με και αποδέχεται τους παρόντες όρους και (β) να δηλώσει ότι συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, θα πρέπει: (α) Ο κάθε Συμμετέχων να έχει καταχωρήσει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με ακρίβεια και ορθότητα τα κάτωθι στοιχεία του: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (β) η παραπάνω καταχώρηση να έχει πραγματοποιηθεί έως και την 15/12/2018 και ώρα 21:00 μ.μ. .
5. Καθ’ όλη τη Διάρκεια στα ως άνω Καταστήματα θα υπάρχει (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) διαφημιστικό υλικό με πληροφορίες για τον διαγωνισμό.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.
7. Κάθε Συμμετέχων και εγγεγραμμένος χρήστης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας trust and use φέρει την ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνει και καταχωρεί. Κάθε Συμμετέχων έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του διαγωνισμού δικαίωμα συμμετοχής έως και 2 φορές, αλλά μπορεί να κερδίσει δια κληρώσεως ένα μόνο δώρο.
8. Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του διαγωνισμού την 10/12/2018 (ώρα κλεισίματος καταστημάτων) και συγκεκριμένα την Τρίτη 20/12/2018 και ώρα 16:00 μ.μ. οι Συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε κλήρωση που θα γίνει στα γραφεία της TRUST AND USE. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον πιο πάνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή / και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, την ώρα ή τον τόπο με προηγούμενη ανακοίνωσή της προ 24 ωρών στην ιστοσελίδα υπό το σύνδεσμο «www.5ae.gr» (εφ’εξής η «Ιστοσελίδα»).
9. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη και η μόνη αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει καθ’ όλη τη Διάρκεια του διαγωνισμού.
10. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά 10 νικητές (εφεξής οι «Νικητές»), οι οποίοι θα κερδίσουν έκαστος (καλούμενο εφεξής το «Δώρο») το εξής:
1 (μια) δωροεπιταγή attrattivo αξίας 100 (εκατό) €
11. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και 10 αναπληρωματικοί νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο κατά σειρά προτεραιότητας της ανάδειξής τους από την κλήρωση είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής κάποιου Νικητή είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους Νικητές στο χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί κατά προβλεπόμενα στους παρόντες όρους είτε σε περίπτωση που κάποιος Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο έως τις 20/01/2019 είτε σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του Δώρου από τον αρχικό Νικητή.
12. Tα στοιχεία των Νικητών που θα αναδειχθούν και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό τους με κωδικοποιημένη μορφή θα δημοσιευτούν με την αναγραφή μόνο του αρχικού και τελικού γράμματος του ονόματος και επωνύμου τους και των υπολοίπων με αστερίσκο. Με αυτή τη μορφή θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα.
13. Οι Νικητές του Διαγωνισμού που θα αναδειχθούν από την κλήρωση κατά τα ως άνω αναφερόμενα θα ειδοποιηθούν για την ανάδειξή τους ως Νικητές από την TRUST AND USE έως τις 25/12/2018 ή από εντεταλμένο προς τούτο συνεργάτη της τελευταίας, η οποία αναλαμβάνει περαιτέρω και την ειδοποίηση των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παραλαβής και αξιοποίησης των Δώρων. Για την ειδοποίηση των Νικητών, η Διαφημιστική θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που οι Νικητές είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, και συγκεκριμένα θα τους ειδοποιεί τους Νικητές στο τηλέφωνο επικοινωνίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών και κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διαφημιστικής ή/και του εντεταλμένου προς τούτο προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διαφημιστική, η Διοργανώτρια και η Δωροθέτιδα για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών (π.χ. οφειλόμενες σε μη απόκριση στις κλήσεις της Διαφημιστικής στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλωθεί κατά τα ανωτέρω), ούτε και υποχρεούται να συνεχίσει την προσπάθεια ειδοποίησης μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Νικητές ή/και κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Δωροθέτιδος, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να διαχειριστεί το μη αποδοθέν Δώρο κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια.
14. Σε περίπτωση που έως την 30/12/2018 κάποιος από τους Νικητές δεν αποδεχθεί το Δώρο ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι κατά τα προαναφερόμενα προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αξιοποίησης του Δώρου, χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του Δώρου, το Δώρο απόλλυται οριστικά για αυτόν και θα ειδοποιείται κατά τα ως άνω προβλεπόμενα έως τις 05/01/2019 από τη Διαφημιστική ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει το αργότερο έως τις 15/01/2019 να επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου.
15. Σε περίπτωση που έως τις 15/01/2019 ο Αναπληρωματικός δεν αποδεχθεί το Δώρο ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό ή αξιοποίησης του Δώρου, χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του Δώρου και το Δώρο απόλλυται οριστικά για αυτόν.
16. Μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας και της Δωροθέτιδος για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων Δώρων, τα οποία παραμένουν εις χείρας της Δωροθέτιδος η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να διαχειριστεί τα μη αποδοθέντα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης των μη αποδοθέντων Δώρων είτε της περαιτέρω διάθεσής τους.
17. Τα Δώρα θα σταλούν από την Δωροθέτιδα στους Νικητές ή κατά περίπτωση στους Αναπληρωματικούς με έξοδα και δαπάνες της Δωροθέτιδας, στη ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσαν κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και κατόπιν συνεννοήσεως με τους Νικητές ή κατά περίπτωση στους Αναπληρωματικούς σχετικά με τις ώρες παράδοσης.
18. Οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί υποχρεούνται να βεβαιώσουν την ικανότητα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, καθώς και την αποδοχή και παραλαβή/αξιοποίηση των Δώρων και να απαλλάξουν τη Διοργανώτρια από κάθε ευθύνη.
19. Για την αποδοχή και παραλαβή/αξιοποίηση των Δώρων, οι Νικητές και οι κατά περίπτωση Αναπληρωματικοί, θα πρέπει να επιδείξουν στο εντεταλμένο από τη Διοργανώτρια πρόσωπο το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (π.χ. ηλικία Νικητή, τόπος διαμονής στην Ελλάδα) και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία του. Κάθε Νικητής ή/και Αναπληρωματικός θα ειδοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον όρο 5 ανωτέρω. Τα Δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής και με αιτία τον Διαγωνισμό.
20. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ειδοποίηση των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η «ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις ως άνω σχετιζόμενες με το Δώρο εταιρείες.
21. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής των Δώρων κατόπιν της παραλαβής τους για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ».
22. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών του Διαγωνισμού και των κατά περίπτωση Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.
23. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από αυτόν.
31. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιεί οποιονδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να τον ανακαλέσει ή να τον αναβάλει, γνωστοποιώντας τις μεταβολές αυτές στο κοινό με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα και στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα., το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την κλήρωση, κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκηρύξεως. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής ή/και της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής ή/και της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ματαίωσης.
32. Η Διοργανώτρια, Διαφημιστική και η «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια, της Διαφημιστικής ή/και της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται των υποχρεώσεών τους.
33. Η Διοργανώτρια υποχρεούται να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
34. Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του διαγωνισμού η Διαφημιστική ή/και Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και θα επεξεργαστούν αυτά αποκλειστικά στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού. Συγκεκριμένα, η Διαφημιστική ή/και η Διοργανώτρια θα τηρήσουν αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
(1) των Συμμετεχόντων: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, (γ) Αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.
(2) των Νικητών και/ή των Αναπληρωματικών που θα αποδεχθούν το Δώρο: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (γ) Αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, (δ) Διεύθυνση στην οποία, καθ’ υπόδειξή τους, θα γίνεται η παράδοση του Δώρου, (ε) Άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που δύναται να υποδεικνύονται κατά τα ανωτέρω από τη Διαφημιστική ή/και τη Διοργανώτρια προς τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των Νικητών για την παραλαβή των Δώρων.
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ως δωροθέτιδα θα τηρήσει αρχείο με τα ως άνω προσωπικά δεδομένα μόνο των νικητών τα οποία θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνον για την αποστολή και παράδοση του δώρου. Ακολούθως τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν. Η Δωροθέτιδα έχει το δικαίωμα να δώσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργάτιδα εταιρεία courier για την παράδοση των δώρων. Η Δωροθέτιδα δεν θα δώσει κανένα προσωπικό δεδομένο των νικητών στα καταστήματα όπου θα εξαργυρώσουν τις δωροεπιταγές.
35. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών και/ή Αναπληρωματικών βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@trustanduse.com. Σε περίπτωση ανάκλησης της εν λόγω συγκατάθεσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των Νικητών και/ή Αναπληρωματικών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση. Για την ανάκληση της συγκατάθεσης προς την Δωροθέτιδα οι νικητές μπορούν να απευθυνθούν οποτεδήποτε στην διεύθυνση dpo@sarantisgroup.com; Περισσότερες λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον παρόντα Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων http://biotencosmetics.com/el/privacy-policy/ για λογαριασμό της ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ.
36. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων εν προκειμένω συνίσταται στη συλλογή, καταγραφή, αποθήκευση, επεξεργασία, και σε οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι απολύτως απαραίτητη για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και για την απόδοση των Δώρων στους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν από τη Διαφημιστική ή/και τη Διοργανώτρια και/ή την Δωροθέτιδα για την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες καθ’ όλη τη Διάρκεια του διαγωνισμού και προς τους σκοπούς διεξαγωγής αυτού, καθώς και για την κατακύρωση και προσήκουσα απόδοση των Δώρων στους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς.
37. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κατ’αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διαφημιστική ή/και η Διοργανώτρια και/ή η Δωροθέτιδα ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή και εντεταλμένα από τη Διαφημιστική ή/και τη Διοργανώτρια και/ή την Δωροθέτιδα πρόσωπα για την παράδοση των Δώρων (για τα στοιχεία των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών που έχουν αποδεχθεί το Δώρο) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό τους και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς.
38. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική και/ή η Δωροθέτιδα δύναται να γνωστοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούν δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.
39.Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
40. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται ή/και θα διαγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Η Δωροθέτιδα θα καταστρέψει τα δεδομένα των νικητών με την παράδοση των δωροεπιταγών.
41. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός τους αφ’ενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορήτοτητας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.
42. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση τους στη Διοργανώτρια, τη Διαφημιστική και την «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και της Ιστοσελίδας, των Καταστημάτων και του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Στο πλαίσιο αυτό και προς τους σκοπούς αυτούς της προβολής του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» δύνανται να ανακοινώσουν, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, το ονοματεπώνυμο των Νικητών και/ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση εκ μέρους τους, πλην αυτή της απόδοσης του Δώρου, κατά δε την υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων έχει χορηγήσει τη σχετική προς τούτο συγκατάθεση.
43. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
44. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
45. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους παρόντες όρους.
46. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων συμμετοχής όπως είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα και (β) των όρων χρήσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, καθώς και (γ) τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής ή/και της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ».
47. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής ή/και της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ».
48. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ