ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ MATTEL ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «ΠΕΝΤΕ ΑΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «ΠΕΝΤΕ ΑΕ»

1. H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» (εφεξής «Διοργανώτρια») με ΑΦΜ 094116278 η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λένορμαν 129, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία …………………………MATTEL AEBE…………………………….., που εδρεύει στην ……ΛΕΩΦΟΡΟ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ και μέσω των καταστημάτων της που φέρουν το διακριτικό της τίτλο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, κλήρωση, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.
2. Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, ηλικίας άνω των 18 ετών. Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι των εταιριών «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» και ………………MATTEL ΑΕΒΕ………………….. καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και β' βαθμού.
3. Η κλήρωση θα διαρκέσει από την ……………29/11/2018……….. (εφεξής η «Έναρξη») έως την ……31/12/2018………………. (εφεξής η «Λήξη») και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη Λήξη οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, μειώσει ή να διακόψει τη χρονική διάρκεια της κλήρωσης ή και να την ματαιώσει οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.
5. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των καταναλωτών στην κλήρωση:
5.1. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλες οι συσκευασίες των προϊόντων της …BARBIE, HOT WHEELS, CARS,FISHER PRICE,SHIMMER SHINE…………………. Ο καταναλωτής αγοράζοντας μία τουλάχιστον συσκευασία από τα παραπάνω προϊόντα δικαιούται να παραλάβει από τα ταμεία των καταστημάτων «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» ειδικό κουπόνι συμμετοχής στην κλήρωση. Στη συνέχεια, ο καταναλωτής, εφόσον συμπληρώσει το ως άνω κουπόνι με τα απαιτούμενα στοιχεία και το τοποθετήσει μέσα στις ειδικές κάλπες που θα βρίσκονται στα καταστήματα της «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» εντός της ως άνω διάρκειας της κλήρωσης, θα δικαιούται να συμμετέχει στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί βάσει των παρόντων όρων .
5.2. Κάθε συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί, όμως δικαιούται να κερδίσει δωροεπιταγή δια της κληρώσεως μία (1) μόνον φορά.
5.3. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στην κλήρωση και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα κατωτέρω.
5.4. Ένα (1) κουπόνι, ανά άτομο και άνευ ανταλλάγματος , μπορεί να προμηθευτεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί από την Διοργανώτρια μεταβαίνοντας στην έδρα της προσωπικά, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ.
6. Την …ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1/19 …………………… θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση από την οποία θα προκύψουν ΕΚΑΤΌΝ ΕΒΔΟΜΉΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (173) τυχεροί που θα μοιραστούν ………………173 δώρα.………………………………………………………..
7. Η συμμετοχή στην κλήρωση και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με κάτι άλλο. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την κλήρωση.
8. Την ……16/1/19……………………………και ώρα ……13.00 μ.μ.………….θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» και έναν εκπρόσωπο της …………………MATTEL………………. και παρουσία Συμβολαιογράφου, η κλήρωση στα γραφεία της «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» που βρίσκονται στην Αθήνα, Κολωνός, οδός Λένορμαν 129 για την ανάδειξη των συνολικά ΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (173) νικητών με χρήση του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων. Η ως άνω διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με την διαδικασία. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην κλήρωση για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη όπως ορίζεται ανωτέρω.
9. Οι νικητές που θα προκύψουν από την κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο «https://www.5ae.gr» της «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» την επομένη της κλήρωσης όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται.
10. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν μόνο με την Διοργανώτρια «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» Η παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και αφού μαζευτούν από την διοργανώτρια τα στοιχεία όλων των νικητών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ως άνω ανακοίνωσης ή οποιοσδήποτε νικητής, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με την Διοργανώτρια «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του δώρου και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το δώρο. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους και θα υπογράφουν σχετικό έντυπο παραλαβής. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, θα δύναται να την παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει την κλήρωση ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή και οποιονδήποτε άλλο όρο, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται την ίδια ημέρα πριν την έναρξη της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπου «https://www.5ae.gr”. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει την κλήρωση χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης της κλήρωσης λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθησή της.
12. Προσωπικά Δεδομένα. Η έμπρακτη συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς την Διοργανώτρια «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» και προς την …………………MATTEL…………………… προκειμένου να προβαίνουν κατά την εύλογη αυτών κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Διοργανώτριας και στον διαδικτυακό το www.5ae.gr. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στην Διοργανώτρια «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν.3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στην κλήρωση, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια και τη διεξαγωγή της κλήρωσης την …16/1/19……………. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών της κλήρωσης και στην απόδοση των δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και τη διεξαγωγή της κλήρωσης την …16/1/19……………., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Οι λαχνοί θα καταστραφούν αμέσως μετά την κλήρωση, εκτός από τους νικητήριους λαχνούς που θα φυλαχθούν για 30 ημέρες και μετά το πέρας των 30 ημερών θα καταστραφούν και αυτοί. Για την καταστροφή θα συνταχθεί πρωτόκολλο καταστροφής.
13. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων στο σύνολό τους.
14. Η Διοργανώτρια «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» και η ……MATTEL AEBE………………………………… δεν φέρουν καμία ευθύνη, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορέσουν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Επίσης, η Διοργανώτρια «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» και η ……………MATTEL AEBE…………………………… δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.
15. Η Διοργανώτρια «ΠΕΝΤΕ ΑΕ» διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
16. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Γεωργία Πατεράκη-Ζησίμου, στα γραφεία της στην Αθήνα, οδός Καποδιστρίου , αριθμ. 18 και έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα https://www.5ae.gr.
17. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την κλήρωση θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ