Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού Βιτάμ ‘’Βρες τη γεύση σου’’

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού Βιτάμ ‘’Βρες τη γεύση σου’’

1] Η εταιρεία ΠΕΝΤΕ Α.Ε. και η 7Indigo New Media (εφεξής καλούμενες οι «Διοργανώτριες»), διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια.
2] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα, αφού ζητήσουν από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των δεδομένων τους, αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, οποιουδήποτε συμμετέχοντος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί νικητής, ο δε συμμετέχων θα ευθύνεται απέναντι στις Διοργανώτριες για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς δηλώσεις του.
3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.
4] Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 08-11-2018 μέχρι 08-12-2018, στις 23:59.
5] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook στη σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν, τόσο των όρων εγγραφής του Facebook όσο και των όρων συμμετοχής της σελίδας “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ”).
Ο κάθε συμμετέχων, αφού αποδεχτεί τους όρους του Διαγωνισμού, στην περίπτωση που δεν έχει προβεί σε κάποια επικοινωνία εντός της εφαρμογής Facebook Messenger με τα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” στο παρελθόν, καλείται να ανοίξει την εφαρμογή Facebook Messenger και να στείλει μήνυμα στη Facebook σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” (www.facebook.com/galaxias.sm) , και στη συνέχεια να απαντήσει στην αυτοματοποιημένη ερώτηση που θα λάβει, ακολουθώντας τις οδηγίες. Αν ο συμμετέχων έχει χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Messenger Bot για επικοινωνία με τα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” στο παρελθόν και έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης της εφαρμογής, θα λάβει σχετικό μήνυμα για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
Ο χρήστης με αποτέλεσμα το φυτικό ρόφημα Φουντούκι – Κακάο μπάινει στην κλήρωση για (1) iPad Pro.
Ο χρήστης με αποτέλεσμα το φυτικό ρόφημα Αμύγδαλο μπαίνει στην κλήρωση για (1) Apple Watch Series 4 .
Ο χρήστης με αποτέλεσμα το φυτικό ρόφημα Σόγια μπαίνει στην κλήρωση για (1) σετ ακουστικών AirPods.
Εάν ο χρήστης επιθυμεί να λάβει μέρος στην κλήρωση για διαφορετικό δώρο από αυτό του αποτελέσματος του, μπορεί να επαναλάβει την διαδικασία έως και 5 φορές.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο μια φορά. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση.
Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί μια ηλεκτρονική κλήρωση μέχρι τις 20/11/2018 από την οποία θα αναδειχθούν τρείς (3) νικητές συνολικά. Επίσης, σε κάθε νικητή αντιστοιχεί ένας (1) επιλαχών.
Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν, να μειώσουν ή να διακόψουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας και με προηγούμενη ειδοποίηση των συμμετεχόντων με κάθε πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της μέσο και ιδίως με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Σούπερ Μάρκετ Γαλαξία στο Facebook www.facebook.com/galaxias.sm
Ομοίως αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή τους στην σελίδα του Σούπερ Μάρκετ Γαλαξία Facebook www.facebook.com/galaxias.sm
Μετά την εκπνοή του χρόνου διάρκειας του Διαγωνισμού δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές.
Οι κληρώσεις διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε ηλεκτρονική κλήρωση, για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα λαμβάνουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές.
Την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση της κλήρωσης, οι νικητές θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες που αφορούν στο έπαθλό τους. Η ενημέρωση θα γίνει είτε με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο Facebook, στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, είτε με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο www.facebook.com, ενώ τα ονοματεπώνυμα των νικητών θα αναρτώνται κωδικοποιημένα με την αναγραφή μόνο του αρχικού και του τελικού γράμματος ονόματος και επωνύμου στο ειδικό τμήμα της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΕΝΤΕ Α Ε. (www.5ae.gr).
6] Οι νικητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούν γι’ αυτό. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το δώρο θα θεωρείται ως μη αποδεχθέν. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή εκχωρηθεί από το νικητή, σε τρίτο πρόσωπο της επιλογής του, συμμετέχοντα ή μη, στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής και/ή μη προσέλευσης του νικητή να παραλάβει το δώρο του εντός της ως άνω προθεσμίας καθώς και σε περίπτωση συνδρομής στο πρόσωπό του λόγου ακυρότητας της συμμετοχής του στο διαγωνισμό, το δώρο θα προσφερθεί στον αμέσως επόμενο, κατά τη σειρά της ανάδειξης από την κλήρωση, επιλαχόντα. Οι Διοργανώτριες δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή ή για την μη προσέλευση για παραλαβή του δώρου.
7] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους
8] Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια στη σελίδα www.facebook.com/galaxias.sm στο Facebook.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών, του Ομίλου επιχειρήσεων του “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ ” καθώς και του χορηγού UPFIELD.
10] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” www.facebook.com/galaxias.sm με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών.
11] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, από τις Διοργανώτριες, για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες Marketing. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τις Διοργανώτριες εταιρείες .
12] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.5ae.gr/ . Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους.
13] Η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προαναφερόμενων δώρων. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη και οι Νικητές δε διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση. Οι διοργανώτριες εταιρείες και οι χορηγοί δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δε φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

14] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
15] Επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό και για κάθε απόδειξη διενέργειας αγοράς προϊόντος φυτικών ροφημάτων Βιτάμ που θα αποστέλλει ο κάθε συμμετέχων μέσω του μηχανισμού messenger BOT, θα λαμβάνει και από 10 συμμετοχές στη σχετική κλήρωση.
16] Για τη λήψη (10) δέκα ακόμα συμμετοχών απαιτείται η απόδειξη αγοράς τουλάχιστον (1) ενός εκ των τριών προϊόντων φυτικών ροφημάτων Βιτάμ.
17] Επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό και κάνοντας (1) share του διαγωνιστικού (post) θα λαμβάνει (2) ακόμα συμμετοχές στη σχετική κλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@7indigo.com