ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ZEWA

1] Η εταιρεία ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια.
2] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.
4] Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 06-07-2018 μέχρι 23-07-2018, στις 23:59 μ.μ.
5] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook στη σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ”(κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν, τόσο των όρων εγγραφής του Facebook όσο και των όρων συμμετοχής της σελίδας “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ”).

Ο κάθε συμμετέχων, αφού αποδεχτεί τους όρους του Διαγωνισμού μπορεί να λάβει συμμετοχή στο διαγωνιστικό post στη σελίδα του Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας www.facebook.com/galaxias.sm. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ εταίρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας (1) συμμετοχής ανα δημοσίευση του διαγωνισμού.

Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού, θα διεξαχθεί κλήρωση μέχρι τις 27-07-2018 που θα αναδείξει συνολικά είκοσι (20) τυχερούς που θα κερδίσουν από:

ένα (1) ψυγείο EZETIL 3 Days Ice 25

Το κληρωθέν δώρο είναι προσφορά της εταιρείας SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. (εφεξής «Χορηγός»).
Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προ αναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα της www.facebook.com/galaxias.sm
Η κλήρωση διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
Έπειτα από την ολοκλήρωση κάθε κλήρωσης, οι εκάστοτε νικητές ενημερώνονται είτε με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο Facebook, στην περίπτωση που αυτός είναι ενεργοποιημένος, είτε με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο www.facebook.com
6] Οι νικητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούν γι’ αυτό. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσουνε σε αποδοχή αυτού, το δώρο μεταβιβάζεται στον αναπληρωματικό νικητή και ούτω καθ’ εξής.
7] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και οι οποίες απαντούν στην υποβαλλόμενη ερώτηση του διαγωνισμού. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει όσα σχόλια επιθυμεί αλλά μπορεί να κληρωθεί μια (1) μόνο φορά και για να κερδίσει το δώρο. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων που έχει ήδη αναδειχθεί νικητής στην κλήρωση, ξανακληρωθεί τότε δικαιούται μόνο ένα (1) δώρο.

8] Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια στη σελίδα www.facebook.com/galaxias.sm στο Facebook. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών και του Ομίλου επιχειρήσεων του “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” www.facebook.com/galaxias.sm.

10] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” www.facebook.com/galaxias.sm με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών.

11] Με τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, όλοι οι Διαγωνιζόμενοι αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, άλλως να δηλώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση ότι επιθυμεί τη μη συμμετοχή του.
Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού συνιστά η επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό, τα οποία είναι τα εξής: τα στοιχεία προφίλ του στο facebook, ήτοι η φωτογραφία του, το facebook username του συμμετέχοντος, καθώς και το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική του διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα και πρόσφορα για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, θα ζητηθούν κατά την ενημέρωση των επιλαχόντων, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι την ανάδειξη και ενημέρωση των νικητών και την κατακύρωση και παράδοση των δώρων. Σε κάθε περίπτωση, τα δηλωθέντα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν στο αρχείο των διοργανωτριών για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι ως άνω σκοποί επεξεργασίας και να διευθετηθεί οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σχετικά με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την κατακύρωση και παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και νικητών δεν θα υπερβεί τους τρεις (3) μήνες από την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Μετά το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήματος, όλα τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και νικητών του παρόντος Διαγωνισμού θα διαγράφονται με ασφάλεια από τα αρχεία των Διοργανωτριών.
Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί από τις Διοργανώτριες, ενώ τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεγούν δεν θα διαβιβαστούν ή κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων στους τελικούς νικητές, αλλά θα διατηρηθούν με κάθε προσήκον μέτρο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων του νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 («GDPR»). Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, λ.χ. το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και υποβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : supermarket_galaxias@hotmail.com

12] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.5ae.gr στην ενότητα «ανακοινώσεις».

13] Η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων αναφερομένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη και οι Νικητές δε διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση. Οι διοργανώτριες εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δε φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

14] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»

1. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
2. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά των «Διοργανωτριών», των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.
3. Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με τη συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στις Διοργανώτριες για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της στην σελίδα ανακοινώσεων του 5ae.gr.
4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τις Διοργανώτριες για τον σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@7indigo.com

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ