ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Πρόσκληση των μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ.129, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» αρ.ΓΕΜΗ 000362001000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 24 Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ. 129 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 01/01/2017-31/12/2017, Κατάσταση Χρηματοροών, Προσαρτήματος του Ισολογισμού περιόδου 01/01/2017-31/12/2017.
2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 και του Ορκωτού Ελεγκτού.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017.
4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους εκ των κερδών της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017.
5. Τροποποίηση των άρθρων 5, 8α και 21 του καταστατικού και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.
6. Έγκριση διανομής μερίσματος μέρους εκ των κερδών της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.
7. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. με αρ.1721/17-2-2017, 1732/21-3-2017, 1765Β/2-8-2017, 1782/22-9-2017, 1786/19-10-2017, 1790/30-10-2017.
8. Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσης 2017.
9. Έγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «STAR AE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
10. Εκλογή εννέα (9) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2018-31/12/2018.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στη Ελλάδα Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους τους στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα οδός Λένορμαν αρ. 129, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα παραπάνω ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα 18 Μαΐου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ