ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Amita»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)» και η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, (εφεξής η «Coca-Cola 3E» ή η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Amita Consumer Promo» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), στο πλαίσιο προώθησης συσκευασιών Amita 1Lt (εφεξής οι «Συμμετέχουσες Συσκευασίες» και έκαστη η «Συμμετέχουσα Συσκευασία»), που εμπορεύεται η Διοργανώτρια και ο οποίος Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε», (εφεξής η «Γαλαξίας»), (εφεξής τα «Καταστήματα»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών εγγεγραμμένοι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Trust and Use υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com (εφεξής η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»).
Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης του μοναδικού τους αριθμού στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα «Trust and Use» εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία μπορεί να απαιτηθούν μέχρι και 30 ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, καθώς και για οποιεσδήποτε - μέχρι να γίνει αυτό – αγορές.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, του Γαλαξία και της εταιρείας που διαχειρίζεται την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των ανωτέρω.
Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι εγγεγραμμένοι χρήστες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και την αποστολή του μοναδικού τους αριθμού (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης σε Κατάστημα. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να γίνει μία κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 4/5/2018 (ώρα έναρξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων) έως και τις 12/05/2018, (ώρα λήξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων) ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Συμμετεχουσών Συσκευασιών, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα (εφεξής η «Διάρκεια»).
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο κάτοχος του μοναδικού αριθμού της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την αγορά δύο ή περισσοτέρων από οποιαδήποτε συσκευασία Amita Regular 1Lt (εξαιρείται η Motion) σε οποιονδήποτε συνδυασμό σε μία συναλλαγή, χωρίς περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία, συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον μοναδικό αριθμό/ κωδικό του στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί μια συμμετοχή με την αγορά δυο (2) ή περισσοτέρων από τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες σε μία συναλλαγή. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ιδίας, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των πελατών του Γαλαξία που (α) είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας , (β) προέβησαν σε αγορά δύο ή περισσοτέρων από τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες σε μία συναλλαγή με χρήση του μοναδικού τους αριθμού που έχουν λάβει με το πέρας της εγγραφής τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, (γ) των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι καταχωρημένα στο αρχείο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, και (δ) οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ισχύουν οι συμμετοχές για αγορές που έχουν γίνει μέχρι και τις 12/05/2018. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό θα ακυρωθεί.

7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.

8. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή/και του Γαλαξία.

9. Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, και 5 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος μοναδικού αριθμού της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να αγοράσει τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες. Αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 216 1000116 της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», η οποία λειτουργεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση του αριθμού τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα κατά την ανωτέρω τηλεφωνική επικοινωνία. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

10. Όποιος εγγεγραμμένος χρήστης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στον αριθμό 216 1000116 καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

11. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν σαράντα (40) νικητές (εφεξής οι «Νικητές» και έκαστος ο «Νικητής»), οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) MP3 player, καθώς επίσης θα κληρωθούν και είκοσι (20) αναπληρωματικοί (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»).

12. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού. Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της εταιρείας που διαχειρίζεται την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Trust and Use) και ώρα 14:00 μ.μ. παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας, εκπροσώπου του Γαλαξία και της εκπροσώπου της Trust and Use, καθώς και της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Ευαγγελίας (Εύας) Γουλανδρή. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

13. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα ονοματεπώνυμα των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Γαλαξία υπό τον σύνδεσμο www.5ae.gr και της εταιρείας που διαχειρίζεται την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Trust and Use) υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com.
Οι σαράντα (40) Νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για το τρόπο παραλαβής του Δώρου τους. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι τις 21/05/2018 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και θα ειδοποιηθεί από εκπρόσωπο της εταιρείας Trust and Use έως την 28/05/2018 ο πρώτος κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικός. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία θα του δοθεί από την Trust and Use τηλεφωνικός αριθμός της Διοργανώτριας ή τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της τελευταίας, τον οποίο θα πρέπει κάθε Νικητής να καλέσει το αργότερο έως τις 07/06/2018 προκειμένου να συνεννοηθεί για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου του. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες παρέλθουν άκαρπες και κάποιος είτε από τους Νικητές είτε από τους Αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας, του Γαλαξία και της εταιρείας Trust and Use. Ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια, ο Γαλαξίας και η εταιρεία Trust and Use για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους, όπως το είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Trust and Use). Για την πιστοποίηση της άκαρπης προσπάθειας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αρκεί η δήλωση του ειδικά προς τούτο επιφορτισμένου προσώπου. Για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει από το Νικητή ή/και τον Αναπληρωματικό δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων του και φωτογραφιών του για την προβολή του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους όρους του.

14. Ευθύνη. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι της Διοργανώτριας ή/και του Γαλαξία και της διαχειρίστριας εταιρείας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Trust and Use). Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και του Γαλαξία και της Trust and Use περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια ή/και ο Γαλαξίας και η Trust and Use δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.
15. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ειδοποίηση των Νικητών, η Διοργανώτρια, ο Γαλαξίας και η Trust and Use απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα του Δώρου, του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από το Δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το Δώρο εταιρείες βάσει και των αναφερομένων στο άρθρο 14 των παρόντων όρων.
Τα Δώρα θα παραδοθούν στους Νικητές ή/και στους Αναπληρωματικούς έως τις 22/06/2018 από τη Διοργανώτρια, με εταιρεία ταχυμεταφορών (κούριερ) με έξοδα της Διοργανώτριας στη διεύθυνση την οποία θα δηλώσουν στην υπό όρο 13 ανωτέρω τηλεφωνική επικοινωνία οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί. Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον κάθε Νικητή ή/και Αναπληρωματικό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και την δήλωση του μοναδικού τους αριθμού από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Trust and Use) .
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής Δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια ή/και ο Γαλαξίας ή/και η Trust and Use.
Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα Δώρα.
16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα της Διοργανώτριας ή/και του Γαλαξία και της Trust and Use ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
17. Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από α) έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας, β) έναν εκπρόσωπο του Γαλαξία, και γ) την Συμβολαιογράφο Κηφισιάς Ευαγγελία (Εύα) Γουλανδρή (Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά), θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη και η μόνη αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
18. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της του Γαλαξία υπό τον σύνδεσμο www.5ae.gr και της ιστοσελίδας Trust and Use υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η τήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς η συμμετοχή και η κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών και των Αναπληρωματικών γίνεται με βάση τον μοναδικού αριθμό του εγγεγραμμένου. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα).
19. Προσωπικά Δεδομένα. Κατά την ενημέρωσή του για την απόδοση του Δώρου τους οι Νικητές ή οι Αναπληρωματικοί θα ανακοινώνουν προσωπικά τους στοιχεία στη Διοργανώτρια ή στην διαφημιστική εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» που θα ενεργεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας, για την παράδοση των Δώρων. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία τους θα διατηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων και εν συνεχεία θα καταστρέφονται με ευθύνη της Διοργανώτριας. Κάθε Νικητής ή/και Αναπληρωματικός έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 216 1000116 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 10:00 π.μ.-17:00 μ.μ).
20. Η Διοργανώτρια δύναται κατά την παράδοση των Δώρων στους τελικούς αποδέκτες αυτών να ζητήσει την έγγραφη συναίνεσή τους για χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.
21. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
22. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
24. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Κηφισιάς Ευαγγελία (Εύα) Γουλανδρή (Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά), και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επίσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλαξία (ΠΕΝΤΕ Α.Ε) υπό τον σύνδεσμο www.5ae.gr και της ιστοσελίδας Trust and Use υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ