ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ « COCA COLA SUMMER PROMO 2018»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)» και η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, (εφεξής η «Coca-Cola 3E), η εταιρεία υπό την επωνυμία «Indigo Social Μον.ΕΠΕ.» και με διακριτικό τίτλο «7Indigo» που εδρεύει στην Ν.Κηφισιά Ιλισίων 25,(εφεξής ο «Πάροχος») και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, Λένορμαν 129, Κολωνός και διαχειρίζεται και λειτουργεί τα καταστήματα λιανικής υπό την ονομασία «Γαλαξίας» (εφεξής η «Γαλαξίας»), (εφεξής το σύνολο των ανωτέρω εταιρειών οι «Διοργανώτριες»), διοργανώνουν διαγωνισμό με την ονομασία «COCA COLA SUMMER PROMO 2018» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), στο πλαίσιο προώθησης συσκευασιών 4x 500ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca Cola Χωρίς Θερμίδες, και με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια, 4x500ml των προϊόντων Fanta και 4x500ml των προϊόντων Sprite (εφεξής οι «Συμμετέχουσες Συσκευασίες» και εκάστη η «Συμμετέχουσα Συσκευασία»), που εμπορεύεται η Coca Cola 3E και ο οποίος Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα και σήματα της αλυσίδας super market «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» (εφεξής τα «Καταστήματα»), στα οποία και διατίθενται οι Συμμετέχουσες Συσκευασίες. Επιπλέον την υλοποίηση του Διαγωνισμού υποστηρίζει η διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «STRATEGIC POLICY CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο «SPC AE» (εφεξής η «Διαφημιστική»), η οποία ενεργεί για λογαριασμό της Coca Cola 3E.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στo Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Trust and Use υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com (εφεξής η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»), την οποία διαχειρίζεται ο Πάροχος.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών και της Διαφημιστικής, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, (γ) οι σύζυγοι των ανωτέρω και (δ) όποιος σχετίζεται επαγγελματικά, υπό οιανδήποτε ιδιότητα, με την πραγματοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού.
Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι εγγεγραμμένοι χρήστες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και την αποστολή του μοναδικού τους αριθμού (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης σε Κατάστημα. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι των Διοργανωτριών σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 26/7/2018 (ώρα έναρξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων) έως και τις 14/08/2018 (ώρα λήξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων) (εφεξής η «Διάρκεια»).
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο κάτοχος του μοναδικού αριθμού της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, με την αγορά μίας ή περισσοτέρων από τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες, σε οποιονδήποτε συνδυασμό, σε μία συναλλαγή, χωρίς περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία, συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον μοναδικό αριθμό/ κωδικό του στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Αντιστοιχεί μια συμμετοχή σε κάθε συναλλαγή που αφορά στην αγορά μίας (1) ή περισσοτέρων από τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες. Συνεπώς για περισσότερες της μίας συμμετοχές, απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω σε περισσότερες της μίας συναλλαγές. Καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στα Καταστήματα θα υπάρχει (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) διαφημιστικό υλικό με πληροφορίες για τον Διαγωνισμό.
6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των πελατών του Γαλαξία που (α) είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, υπό την επιφύλαξη του όρου 3 ανωτέρω (β) προέβησαν σε αγορά μίας από τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες, σε μία συναλλαγή, με χρήση του μοναδικού τους αριθμού που έχουν λάβει με το πέρας της εγγραφής τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, (γ) των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι ήδη, κατά την έναρξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, καταχωρημένα στο αρχείο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, και (δ) εν γένει τηρούν το σύνολο των παρόντων όρων. Οι συμμετοχές θα πρέπει να λάβουν χώρα κατά το διάστημα της διάρκειας του Διαγωνισμού, ως ορίζεται στον όρο 4 ανωτέρω.

7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 5 ανωτέρω. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.

8. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Coca Cola 3E ή/και του Γαλαξία.

9. Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, και 5 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος μοναδικού αριθμού της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να αγοράσει τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες. Αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 216 1000118 της Διαφημιστικής. Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση του αριθμού τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα κατά την ανωτέρω τηλεφωνική επικοινωνία. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

10. Όποιος εγγεγραμμένος χρήστης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στον αριθμό 216 1000118 καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

11. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν εκατό (100) νικητές (εφεξής οι «Νικητές» και έκαστος ο «Νικητής»), οι οποίοι θα κερδίσουν από μία συλλεκτική βαλίτσα ταξιδίου Coca Cola, καθώς επίσης θα κληρωθούν και είκοσι (20) αναπληρωματικοί (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»).

12. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού. Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, βάσει του μοναδικού αριθμού/ κωδικού τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 28.08.2018, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Παρόχου (οδός Ιλισίων 25, Ν. Κηφισιά), παρουσία εκπροσώπου του Παρόχου καθώς και της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Ευαγγελίας (Εύας) Γουλανδρή. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

13. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα ονοματεπώνυμα των Νικητών του Διαγωνισμού θα παρασχεθούν από τον Πάροχο, βάσει των κληρωθέντων μοναδικών αριθμών/ κωδικών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Οι εκατό (100) Νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από τον Πάροχο ή/ και τη Διαφημιστική για το τρόπο παραλαβής του Δώρου τους. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές αρνηθεί ή έως την 14/9/2018 δεν αποδεχθεί το Δώρο ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι κατά τα προαναφερόμενα προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του Δώρου, το Δώρο απόλλυται οριστικά για αυτόν και θα ειδοποιείται κατά τα ως άνω προβλεπόμενα ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει το αργότερο έως τις 28/9/2018 να επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου. Σε περίπτωση που ο Αναπληρωματικός αρνηθεί ή έως τις 28/9/2018 δεν αποδεχθεί το Δώρο ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του Δώρου και το Δώρο απόλλυται οριστικά για αυτόν. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών. Για την πιστοποίηση της άκαρπης προσπάθειας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αρκεί η δήλωση του ειδικά προς τούτο επιφορτισμένου προσώπου. Για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον οι Διοργανώτριες δύνανται να ζητήσουν από το Νικητή ή/και τον Αναπληρωματικό δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων του και φωτογραφιών του για την προβολή του Διαγωνισμού.

14. Ευθύνη. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των Διοργανωτριών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

15. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ειδοποίηση των Νικητών, οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα του Δώρου, του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από το Δώρο και την χρήση αυτού. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής Δώρου κατόπιν της παραλαβής του από το Νικητή, για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες.

16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα των Διοργανωτριών.

17. Οι Διοργανώτριες θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνες και οι μόνες αρμόδιες για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει καθ’ όλη τη Διάρκεια του διαγωνισμού

18. Οι Διοργανώτριες δικαιούνται να τροποποιούν οποιονδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύουν ή να παρατείνουν οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να τον ανακαλέσουν ή να τον αναβάλουν, γνωστοποιώντας τις μεταβολές αυτές στο κοινό με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.5ae.gr και στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των Διοργανωτριών. Οι Διοργανώτριες μπορούν, επίσης, να διακόψουν ή να ακυρώσουν το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά των Διοργανωτριών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ματαίωσης.
19. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται των υποχρεώσεών τους.
20. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
21. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
22. Οι Διοργανώτριες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους παρόντες όρους.

Προσωπικά Δεδομένα. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα η συμμετοχή και η κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών και των Αναπληρωματικών γίνεται με βάση τον μοναδικό αριθμό του εγγεγραμμένου χρήστη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Οι αναδειχθέντες Νικητές και Αναπληρωματικοί κατόπιν επικοινωνίας του Παρόχου και εφόσον επιθυμούν την παραλαβή του Δώρου, θα πρέπει να συναινέσουν εγγράφως στην ανακοίνωση από τον Πάροχο προς την Coca Cola 3E ή/και τη Διαφημιστική των προσωπικών τους στοιχείων που απαιτούνται για την παράδοση των δώρων του Διαγωνισμού, ήτοι oνοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας ή/ και email. Αναφορικά με τα στοιχεία αυτά η Coca Cola 3E δηλώνει ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Νικητών και/ή Αναπληρωματικών βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση DataProtectionOffice@cchellenic.com
Σε περίπτωση ανάκλησης της εν λόγω συγκατάθεσης, πριν την απόδοση του Δώρου, η Διαφημιστική και η Coca Cola 3E δεν θα είναι σε θέση να αποδώσουν το Δώρο και συνεπώς το δικαίωμα σε αυτό θα απόλλυται οριστικά. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εν προκειμένω συνίσταται στη συλλογή, καταγραφή, αποθήκευση, επεξεργασία, και σε οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι απολύτως απαραίτητη για την απόδοση των Δώρων στους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Αποδέκτες των εν λόγω προσωπικών δεδομένων θα είναι κατ’αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Coca Cola 3E που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Coca Cola 3E. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διαφημιστική ή/και η Coca Cola 3E ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή και εντεταλμένα από τη Διαφημιστική ή/και την Coca Cola 3E πρόσωπα για την παράδοση των Δώρων (για τα στοιχεία των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών που έχουν αποδεχθεί το Δώρο) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό τους και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς. Κατ’ εξαίρεση η Coca Cola 3E ή/και η Διαφημιστική δύναται να γνωστοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούν δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση θα καταστρέφονται ή/και θα διαγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός τους αφ’ενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορήτοτητας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Τέλος, οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους, καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην Coca Cola 3E αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση DataProtectionOffice@cchellenic.com ή συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα. Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Συμμετεχόντων, Νικητών και Αναπληρωματικών από τον Πάροχο, ισχύουν οι σχετικοί όροι της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.
23. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Κηφισιάς Ευαγγελία (Εύα) Γουλανδρή (Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά), και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επίσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλαξία (ΠΕΝΤΕ Α.Ε) υπό τον σύνδεσμο www.5ae.gr και στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com.
24. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής όπως είναι ανηρτημένοι στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και την ιστοσελίδα www.5ae.gr και των όρων χρήσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, καθώς και (β) τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι των Διοργανωτριών.
25. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνα.

Μαρούσι, Ιούλιος 2018
Για τις Διοργανώτριες
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ